Footer logo

Normatīvie akti

Tiesību aktu hierarhija

Starptautiskie tiesību akti (ratificētie līgumi, konvencijas, pakti)

LR Satversme
LR likumi
LR Ministru kabineta noteikumi
Pašvaldības saistošie noteikumi
Iestādes iekšējie normatīvie akti

Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbību, tāpat kā valsts un pašvaldības pirmsskolās, regulē plašs normatīvo aktu klāsts - Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, Civilās aizsardzības likums, Pārtikas aprites uzraudzības likums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, kā arī citi normatīvie akti un iestāžu iekšējās kārtības noteikumi. Biedrība "Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība" (LPPB) konsultē par normatīvo aktu ievērošanu LPPB biedru vadītajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Vienlaikus LPPB izstrādā priekšlikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām, lai pilnveidotu normatīvo aktu bāzi pirmsskolas izglītības iestāžu darbības organizēšanā, nodrošinot ne tikai efektīvāku pirmsskolu pārvaldību, bet arī sekmējot bērnudārzu pieejamību plašākam bērnu lokam. LPPB aktīvi piedalās valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju rīkotajās darba grupās, kas sagatavo pirmsskolas izglītības sistēmas regulējošos dokumentus.

LPPB savas darbības ietvaros ar masu mediju starpniecību sekmē arī sabiedrības, t.i. esošo un topošo bērnu vecāku, un nozares institūciju un iestāžu, informēšanu un izglītošanu par jaunākajiem normatīvajiem aktiem pirmsskolas izglītības jomā.

Izglītība:

 • Vispārējās izglītības likums
 • Izglītības likums
 • 21.11.2018. MK noteikumi Nr.716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem"
 • 28.05.2019. MK noteikumi Nr.218 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"
 • 18.10.2005. MK noteikumi Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju"
 • 25.06.2019. MK noteikumi Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"
 • 14.07.2015. MK noteikumi Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība"

Vide:

 • 17.09.2013. MK noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"
 • 24.11.2009. MK noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"
 • 30.06.2015. MK noteikumi Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves""
 • 19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"
 • 01.10.2016. likums "Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums"


Medicīna:

 • 23.03.2010. MK noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"

Ēdināšana:

 • 19.02.1998. likums "Pārtikas aprites uzraudzības likums"
 • 13.03.2012. MK noteikumi Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"


Darbinieki:

 • 20.06.2001. likums "Darba likums"
 • 20.06.2001. likums "Darba aizsardzības likums"
 • 10.03.2009. MK noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"
 • 05.07.2016. MK noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
 • 28.10.2014. MK noteikumi Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"
 • 01.04.2014. MK noteikumi Nr.173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"


Finansējums:

 • 08.12.2015. MK noteikumi Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"
 • 19.01.2016. MK noteikumi Nr.41 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"
 • Attiecīgās pašvaldības Saistošie noteikumi
 • 25.08.2020. MK noteikumi Nr.538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"


Biedrība "Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība" vērš uzmanību uz to, ka minētais saraksts var būt nepilnīgs, un lūdz interesentus regulāri un patstāvīgi sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām!

Footer logo

Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība
E-pasts: info@privatapirmsskola.lv

© 2006-2022 Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība